Sertifisert Hagan Shop Norge

REKLAMASJON & GARANTI

Vi er en norsk nettbutikk og da gjelder norsk kjøpslov. 

Skulle du være uheldig å motta en vare det er feil med eller ønsker du å reklamere på en vare kjøpt hos oss? 
Meld fra til kundeservice så tar vi kontakt med deg.
Når du fyller ut skjemaet er det viktig at du oppgir ditt ordernummer, hvilken vare det gjelder og hva som er feil med varen. Har du mulighet er det fint om du sender med et bilde av feilen på produktet. Vi så sende deg en returseddel du bruker når du sender varen tilbake til oss. 

Ved reklamasjon gjøre vi en vurdering av produktet, i noen tilfeller må vi sende reklamasjonen videre for en vurdering hos leverandøren. Har du vært så uheldig å oppleve dette vil vi gjøre vårt ytterste for at dine belastninger skal bli minst mulig. Gjelder det hjulsett kjøp hos oss vil vi om mulig tilby deg å låne ett sett av oss så lenge.

Dine meninger som kunde vurderes høyt derfor ber vi deg om å kontakta oss med en gang når du får problemer med et produkt du har handlet hos oss. Når vi har mottatt din reklamasjon jobber vi for å få behandlet den så fort som overhode mulig.
Vi gjør oppmerksom på at reklamasjonsretten gjelder produktsjonsfeil på varen og ikke feil forårsaket av normal slitasje, elding eller feilbruk. En reklamasjon skal gjøres så snart som mulig etter at feil oppdages. Du kan reklamere på en vare inntil to år etter at du som kunde mottok varen.

Skadede varer og reklamasjonsrett
Når du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller feil. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte oss via info@topptur-ski.no for videre instruksjoner. Du har to års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. 7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving
Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag
Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving
I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning
Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Vi er en norsk nettbutikk og da gjelder norsk kjøpslov. Det vil si at du har 2-års reklamasjonrett på alle produkter kjøpt hos oss. Du kan lese våre kjøpsbetingelser her.

Skulle du være uheldig å motta en vare det er feil med eller ønsker du å reklamere på en vare kjøpt hos oss? 
Meld fra til kundeservice så tar vi kontakt med deg.
Når du fyller ut skjemaet er det viktig at du oppgir ditt ordernummer, hvilken vare det gjelder og hva som er feil med varen. Har du mulighet er det fint om du sender med et bilde av feilen på produktet. Vi så sende deg en returseddel du bruker når du sender varen tilbake til oss. 

Ved reklamasjon gjøre vi en vurdering av produktet, i noen tilfeller må vi sende reklamasjonen videre for en vurdering hos leverandøren. Har du vært så uheldig å oppleve dette vil vi gjøre vårt ytterste for at dine belastninger skal bli minst mulig. Gjelder det hjulsett kjøp hos oss vil vi om mulig tilby deg å låne ett sett av oss så lenge.

Dine meninger som kunde vurderes høyt derfor ber vi deg om å kontakta oss med en gang når du får problemer med et produkt du har handlet hos oss. Når vi har mottatt din reklamasjon jobber vi for å få behandlet den så fort som overhode mulig.
Vi gjør oppmerksom på at reklamasjonsretten gjelder produktsjonsfeil på varen og ikke feil forårsaket av normal slitasje, elding eller feilbruk. En reklamasjon skal gjøres så snart som mulig etter at feil oppdages. Du kan reklamere på en vare inntil to år etter at du som kunde mottok varen.

Vennlig hilsen
Topptur-ski.no